Main menu

講道錄音

標題 經文 講員 日期
與你有約 馬太福音 5:27-37 梁明輝傳道 2017-11-05
天國中的相處之道 馬太福音 5:21-26
馬太福音 5:38-48
梁明輝傳道 2017-09-08
榮耀的大使命 姚鏡鴻牧師 2012-11-04
心意更新變化之2—「視覺篇」你看見了嗎?! 潘廣武傳道 2012-10-28
「唔錯」都喺錯,靠主再來過! 潘廣武傳道 2012-10-07

FacebookG+